Circus Ole at Jefferson Unitarian Church
November 16, 2002

MAGIC SHOW

im000367.jpg (371398 bytes)
Karen and Jeff Wake

im000369.jpg (358926 bytes)
John Lahr's Arm Amputation